Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų. CEDEFOP, kuris buvo įsteigtas (1) 1975 m. ir nuo 1995 m. įsikūręs Graikijoje, remia Europos profesinio mokymo ir rengimo politikos kūrimą ir prisideda prie jos įgyvendinimo. Agentūra padeda Europos Komisijai, ES valstybėms narėms ir socialiniams partneriams rengti aktualią Europos profesinio rengimo ir mokymo politiką.

CEDEFOP padeda kurti tinkamą politiką, kuri padėtų užtikrinti reikiamus įgūdžius

Kodėl tai svarbu?

Strategija „Europa 2020 m.“ (2) yra skirta siekti žiniomis bei inovacijomis pagrįsto pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo ir 75 proc. užimtumo. Šios strategijos sėkmė priklauso nuo Europos darbo jėgos įgūdžių. Įmonėms reikia darbuotojų, kurie turėtų įgūdžių, būtinų norint konkuruoti ir teikti aukštos kokybės prekes ir paslaugas.

Kad rastų darbą, žmonėms reikia tinkamos kvalifikacijos. Tikimybė, kad menkos kvalifikacijos ar kvalifikacijos neturintys asmenys liks be darbo, yra beveik tris kartus didesnė, nei aukštos kvalifikacijos specialistų atveju. ES apie 75 mln. žmonių – trečdalis dirbančiųjų – yra menkos kvalifikacijos arba be kvalifikacijos. Per daug jaunų žmonių (apie 15 proc.) baigia mokyklą neįgiję kvalifikacijos.


(1) Europos Sąjungos Taryba (1975). 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo, Europos Bendrijų oficialusis leidinys, L 39, 1975 2 13, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2051/2004.
2019 m. CEDEFOP steigimo reglamentas buvo pakeistas Reglamentu 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [2019 05 08].

(2) Europos Komisija (2010). Komisijos komunikatas „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“. COM(2010) 2020 galutinis. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [prisijungta 2010 4 26].
Europos Vadovų Taryba, 2010 m. „Europa 2020“. Nauja Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategija. Europos Vadovų Tarybos išvados. Briuselis, 2010 m. kovo 25 ir 26 d. http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/10/st00/st00007.lt10.pdf [prisijungta 2010 11 4].