About Beartais tacaíochta gairmoideachais agus gairmoiliúna - maoiniú, treoir, bailíochtú

Cuimsíonn beartais agus córais tacaíochta gairmoideachais agus gairmoiliúna trí théama trasnaí: - treoir ar feadh an tsaoil, foghlaim neamhfhoirmiúil a bhailíochtú, agus gairmoideachais agus gairmoiliúna/foghlaim aosach a mhaoiniú. Cuirimid eolas ar fáil freisin ar dhreasachtaí eile a thacaíonn go díreach le daoine aonair ina gcuid foghlama agus gairme, agus cuideachtaí chun deiseanna foghlama a sholáthar.

Leagann clár oibre beartais AE 2020 béim ar an ngá atá le conairí aonair réidhe don fhoghlaim, don fhostaíocht agus d’fhorbairt ghairme; cuirfidh siad seo ar chumas agus tabharfaidh siad cumhacht do gach duine aonair a n inniúlachtaí a fheabhsú chun tuilleadh deiseanna a aimsiú le dul i mbun oibre, foghlama agus na sochaí, agus chun a bhforbairt ghairme féin agus an domhan thart timpeall orthu a mhúnlú. Sa chlár oibre beartais, cuirtear béim freisin ar an ngá atá le tacú le cuideachtaí, go háirithe FBManna, chun scileanna a bhfostaithe a fhorbairt chun fanacht iomaíoch, nuálaíoch agus a bheith in ann athrú a bhainistiú agus a mhúnlú.

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí a dhéantar, trasna agus laistigh den trí théama fadbhunaithe ag Cedefop, eolas nua a chruthú agus a chomhdhlúthú agus cabhrú le lucht déanta beartas agus le páirtithe leasmhara eile beartais agus córais tacaíochta atá comhleanúnach, comhordaithe agus comhtháite a fhorbairt.