About Ammatillista koulutusta tukevat toimintamallit – rahoitus, ohjaus, validointi

Ammatillista koulutusta tukeviin toimintamalleihin ja järjestelmiin kuuluu kolme monialaista aihetta: – elinikäinen ohjaus, epävirallisen ja arkioppimisen validointi ja ammatillisen koulutuksen / aikuisopiskelun rahoittaminen. Lisäksi annetaan tietoa muista kannustimista, joilla ihmisiä tuetaan suoraan heidän opiskelussaan ja urallaan sekä yrityksiä oppimismahdollisuuksien tarjoamisessa.

Eurooppa 2020+ -toimenpideohjelmassa korostetaan, että oppimista, työtä ja urakehitystä varten tarvitaan joustavia yksilöllisiä väyliä. Niiden avulla kaikki ihmiset saavat mahdollisuuden parantaa valmiuksiaan, jotta he saavat entistä enemmän mahdollisuuksia ryhtyä työhön, alkaa opiskella ja asettua osaksi yhteiskuntaa sekä muokata omaa urakehitystään ja ympäröivää maailmaa. Toimenpideohjelmassa korostetaan myös sitä, että yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, on tuettava työntekijöiden osaamisen kehittämisessä, jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja innovatiivisina ja että ne pystyvät hallitsemaan ja muovaamaan muutosta.

Cedefopin kolmessa pitkäaikaisessa aiheessa erikseen ja yhteisesti toteutetuissa toimissa pyritään luomaan ja vakiinnuttamaan uutta tietämystä ja auttamaan päätöksentekijöitä ja muita sidosryhmiä laatimaan johdonmukaisia, koordinoituja ja yhdennettyjä tukimalleja ja -järjestelmiä.