You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Isikuandmete kaitse

Kõiki Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Cedefop töötleb isikuandmeid põhimõtteliselt üksnes üldisi huve teenivate ülesannete täitmiseks Euroopa ühenduste asutamislepingute ja nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 337/75 (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta) alusel ning Cedefopile või andmeid saavale kolmandale isikule antud ametlike volituste seaduslikuks teostamiseks.

Isikuandmete kõikidest töötlemistoimingutest teavitatakse nõuetekohaselt Cedefopi andmekaitseametnikku ja vajaduse korral Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Andmesubjektil on oma andmetega tutvumise ja nende parandamise õigus – ta peab esitama selleks keskusele kirjaliku taotluse.

Andmesubjektid võivad igal ajal pidada nõu Cedefopi andmekaitseametnikuga või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Kontaktandmed

Cedefopi andmekaitseametnik
Mr. Robert STOWELL

Büroo:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - KREEKA

Postiaadress:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postiaadress:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel +32 22831900, faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/