Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

Ως γενική αρχή, το Cedefop επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την εκπλήρωση καθήκοντος προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος βάσει των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που ανάγεται στη νόμιμη άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Cedefop ή σε τρίτον στον οποίον ανακοινώνονται τα δεδομένα.

Κάθε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιείται δεόντως στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Cedefop και, ενδεχομένως, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων τους, υπό την προϋπόθεση υποβολής γραπτής αίτησης προς το Κέντρο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Cedefop ή να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Cedefop
Mr. Jesus Bustamante

Διεύθυνση γραφείων:
Ευρώπης 123, 
 57001
Πυλαία, Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Τηλ.: +30 2310490165, Φαξ: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

Τηλ. +32 22831900, Φαξ +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Λήψεις

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN122.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN117.39 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Teleworking requests

EN152.58 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB