Το Cedefop, ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,  ιδρύθηκε (1) το 1975 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα από το 1995. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.

Cedefop: βοηθάμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών για την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων

Γιατί έχουν σημασία οι πολιτικές για τις δεξιότητες;

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2), που αποσκοπεί στην επίτευξη μιας οικονομικής ανάπτυξης έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς που να βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, έθεσε ως στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75%. Η επιτυχία της πολιτικής αυτής εξαρτάται από τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα με δεξιότητες που  επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και συνεπώς προάγουν την ανταγωνιστικότητα.  

Ταυτόχρονα, πρέπει κανείς να διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά προσόντα για να βρει δουλειά. Όσοι διαθέτουν χαμηλά ή καθόλου προσόντα έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι σε σχέση με τα άτομα που διαθέτουν υψηλότερου επιπέδου προσόντα.  Τα άτομα που ανήκουν στην πρώτη αυτή κατηγορία είναι περίπου 75 εκατομμύρια, σχεδόν το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ. Παράλληλα, πάρα πολλοί νέοι (περίπου 15%) εγκαταλείπουν το σχολείο πριν αποκτήσουν τυπικά προσόντα.


(1) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1975). Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (Cedefop), Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 39 της 13.2.1975, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 του Συμβουλίου.
Το 2019, ο ιδρυτικός κανονισμός του Cedefop αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [8.5.2019].

(2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010). Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ανακοίνωση της Επιτροπής. COM(2010) 2020 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [Προσπελάστηκε στις 26.4.2010]. 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2010). Ευρώπη 2020: Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη.  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βρυξέλλες, 25/26 Μαρτίου 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.el10.pdf [Προσπελάστηκε στις 4.11.2010].