You are here

Co jsou to informace o trhu práce pro celoživotní poradenství?

4m

Informace o trhu práce vás informují o pracovišti nebo pracovním trhu. Informace o trhu práce popisují stav trhu práce, jeho minulost a současnost a rovněž vyhlídky do budoucnosti. Objasňují, kde rostou nebo naopak klesají pracovní příležitosti, jaká zaměstnání existují, co musíte vystudovat, abyste se v této profesi mohli stát odborníky, co je zapotřebí, abyste dokázali zaujmout, jak lze najít zaměstnání, změnit práci nebo dělat pokroky v kariérním růstu.

 

A co zpravodajství o trhu práce? Zpravodajství o trhu práce odkazuje na informace o trhu práce, které byly před prezentací veřejnosti analyzovány a interpretovány. V zásadě platí, že většina informací o volbě povolání odpovídá zpravodajství o trhu práce. V tomto souboru nástrojů používáme pojem informace o trhu práce, který odkazuje jak na informace o trhu práce, tak na zpravodajství o trhu práce.

Definici informací o trhu práce pro celoživotní poradenství naleznete zde:

 
DEFINICE LMI PRO CELOŽIVOTNÍ PORADENSTVÍ

Informace o trhu práce pro celoživotní poradenství jsou definovány jako informace o následujících aspektech:

 1. Profil a trendy trhu práce včetně zaměstnanosti, nezaměstnanosti a výhledu výdělků podle odvětví, povolání. Údaje by měly být k dispozici na celostátní, regionální a místní úrovni, kde jsou k dispozici statisticky spolehlivé informace a údaje, které nemohou vést k identifikaci jednotlivce. Základní principy regulace trhu práce, zákonů a politik trhu práce.
 2. Trendy v dovednostech, včetně potřeb v oblasti dovedností a nesouladů, mezer v dovednostech spolu se současnými a budoucími požadavky na dovednosti. Pokud jsou k dispozici statisticky spolehlivé informace, které nemohou vést k identifikaci jednotlivce, měl by být zahrnut regionální a místní rozměr.
 3. Informace o povoláních včetně informací o požadavcích na dovednosti, informací o vzdělání, zájmech, pracovních podmínkách, nedostatku kvalifikace, mzdách a výdělcích.
 4. Cesty vstupu do zaměstnání a postupu zaměstnáním včetně volných pracovních míst
 5. Cesty vstupu a postupu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s cílem získat dovednosti potřebné pro povolání nebo překlenout mezery v dovednostech požadovaných pro žádoucí povolání.
 6. Informace pro plánování kariéry – kde najít informace a pomoc
 7. Rovné příležitosti a otázky diverzity (podpůrná opatření) a změna profilu pracovní síly

Co jsou informace o trhu práce?

Standardy kvality pro informace o trhu práce by měly být vysoké, neboť informace o trhu práce mají mnoho rozměrů (jak bylo uvedeno v definici) a není snadné s nimi pracovat. Naleznete zde kritéria kvality informací o trhu práce pro celoživotní poradenství.

Jaké jsou dobré informace o trhu práce pro celoživotní poradenství?

Vysoce kvalitní informace o trhu práce by měly mít následující charakteristiky:

 • Přesnost (tj. statisticky spolehlivé);
 • Úplnost, např. pokud jde o odvětví, regiony;
 • Včasnost: aktuální údaje, často aktualizované;
 • Význam z hlediska potřeb uživatele a přizpůsobených potřeb různých skupin uživatelů;
 • Atraktivní a k dispozici v různých formátech (tj. obrázky, informační grafiky, tabulky, grafy a videa);
 • Dostupnost: s přihlédnutím k různým možnostem a okolnostem, snadno pochopitelný text, přístup bez registrace, pokud možno nízké náklady nebo zdarma, plus k dispozici v elektronické kopii i tištěné verzi;
 • Nestranné: poskytnuté informace jsou v souladu pouze se zájmem uživatele, nejsou ovlivněny poskytovatelem, institucionálními a finančními zájmy a nediskriminují na základě pohlaví, věku, etnického původu, společenské třídy, kvalifikací nebo schopností;
 • Jsou věrohodné;
 • Srovnatelnost údajů v čase, na různých geografických úrovních;
 • Zahrnují místní nebo regionální informace s cílem ukázat možnosti v regionu, kde člověk žije, ovšem současně i v jiných regionech (mohou podpořit mobilitu);
 • Transparentní: jsou uvedeny zdroje dat;
 • Snadno se aktualizují;
 • Jsou výhledově orientované.
 
Budoucí růst zaměstnanosti (% změna) v jednotlivých sektorech v EU v letech 2015–2025
Zdroj: Skills Panorama, Cedefop
Odkaz: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Poznámka k Cedefop: lze rovněž volit povolání)

 

Ke konkrétním bodům, jimž je třeba věnovat pozornost, patří:

 • Individuální uživatelé očekávají atraktivní informace o trhu práce. Je důležité, aby informace o trhu práce byly na webových stránkách, v tištěných materiálech, online nástrojích, brožurách apod. prezentovány vizuálně přitažlivým způsobem. Kromě toho by LMI měly být prezentovány různými způsoby, aby bylo možné uspokojit různé informační potřeby a styly (a schopnosti) učení klientů.  Uživatelé jsou navíc rádi, když mohou zkoušet nové věci, experimentovat, dělat něco nového, mít v prostorách zaměstnavatele přístup k inspirujícím aktivitám.
 • V práci pro vás může být výzvou najít rovnováhu mezi poskytováním neutrálního a objektivního kariérového poradenství na základě nestranných informací o trhu práce a cílech a strategiích organizace, pro kterou pracujete.
  • Příklad 1: Kariérové poradenství a vzdělávání svazem odvětví se zaměřuje pouze na jedno odvětví, zatímco příležitosti obvykle existují v několika odvětvích;
  • Příklad 2: Poradci pro oblast zaměstnání ve veřejných službách zaměstnanosti mohou být nuceni hledat rovnováhu mezi cílem objemu případů a cíli rychlé aktivace na jedné straně a individuálními preferencemi nebo nevyužitým potenciálem uchazečů o zaměstnání na straně druhé.
  • Příklad 3: Existuje riziko podjatých nebo selektivních informací v brožurách propagujících vzdělávací programy
 • Informace o trhu práce lze získat formálně i neformálně. Formální informace o trhu práce jsou rozděleny mezi mnoho různých zdrojů. Online, na webových stránkách, v databázích, aplikacích, sociálních médiích, na videích apod. je k dispozici spousta informací o trhu práce. 
  Konkrétnější informace o IKT a LMI naleznete zde

Informace o trhu práce jsou poměrně složité a vyžadují dobré orientační schopnosti. Pro řadu klientů je důležité, aby kariérní poradci plnili úlohu rozhraní mezi zdroji informací o pracovním trhu a klienty. Kariérní poradci informace o trhu práce přizpůsobují, interpretují a přeskupují a využívají je ke vzdělávání, informování, poskytování poradenství a vedení svých klientů. Jak to můžete dělat? Další informace o integraci LMI do celoživotního poradenství naleznete v následující kapitole

 
Collapsible section
Collapsed by default