Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Защитата на личните данни

Всички лични данни, събирани от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

По принцип Cedefop обработва лични данни само във връзка с изпълнението на задачи в обществен интерес на основание на Договорите за създаване на Европейските общности, Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, както и законното изпълнение на официалните правомощия, предоставени на Cedefop или на трето лице, на което са предоставени данни.

За всички операции по обработка на лични данни се уведомява своевременно длъжностното лице за защита на данните в Cedefop и, според случая, Европейският надзорен орган по защита на данните.

Субектите на данните имат право на достъп до техните данни и на внасяне на корекции, като за тази цел те трябва да подадат писмено искане до Центъра.

Субектите на данните могат по всяко време да се консултират с длъжностното лице за защита на данните, както и да подадат жалба пред Европейския надзорен орган по защита на данните.

Контакт

Длъжностно лице за защита на данните
Mr. Jesus Bustamante

Офис:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - ГЪРЦИЯ

Пощенски адрес:
Postal address:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Тел.:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Офис в Брюксел:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Европейски надзорен орган по защита на данните
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Пощенски адрес:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
БЕЛГИЯ

Тел.: +32 22831900, факс: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN129.8 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN125.73 KB

RECORD - FINANCE - Third Party Records

EN124.67 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB

RECORD - HR - Requests for Teleworking

EN152.58 KB