Cedefop е една от децентрализираните агенции на ЕС. Центърът е основан (1) през 1975 г., а от 1995 г. седалището му е в Гърция. Той подпомага развитието на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и допринася за тяхното прилагане. Cedefop съдейства на Европейската комисия, държавите членки на ЕС и социалните партньори да разработват ефективни европейски политики в областта на ПОО.

Cedefop: в помощ на развитието на адекватни политики за изграждане на необходимите умения

Защо е важно това?

Стратегията на Европа за периода до 2020 г. (2) е пътна карта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж посредством знания и иновации, както и постигане на целта за равнище на заетост от 75%. Успехът на тази стратегия зависи от уменията на европейската работна сила. Предприятията се нуждаят от хора, притежаващи уменията, необходими за осигуряване на конкурентоспособност и осигуряване на качествени стоки и услуги.

Хората се нуждаят от подходяща квалификация, за да намерят работа. Равнището на безработица сред нискоквалифицираните и без квалификация, е почти три пъти по-високо, отколкото сред висококвалифицираните. В ЕС около 75 млн. души или почти една трета от активното население са нискоквалифицирани или без квалификация. Твърде голяма част от младите хора (около 15%) напускат училище, без да придобият квалификация.


(1) Съвет на Европейския съюз (1975 г.), Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Официален вестник на Европейските общности, L 39, 13.2.1975 г., последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 на Съвета.
През 2019 г. регламентът за създаване на Cedefop беше заменен с Регламент (ЕС) 2019/128.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [cited 8.5.2019].

(2) Европейска комисия (2010 г.), Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Съобщение на Комисията, COM(2010) 2020 окончателен. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [документът е отворен на 26.4.2010 г.].
Европейски съвет (2010 г.), Европа 2020: Нова европейска стратегия за работни места и растеж,  Заключения на Европейския съвет, Брюксел, 25 и 26 март 2010 г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.bg10.pdf [документът е отворен на 4.11.2010 г.].