В качеството си на агенция на Европейския съюз Cedefop притежава собствена правосубектност и може да влиза в договорни отношения с лица, дружества и други правни субекти. Следователно за центъра се прилагат разпоредбите на Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, финансовия регламент на Cedefop и съответните директиви на ЕС за обществените поръчки за отпускане на безвъзмездни средства и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, и дейността му се осъществява в съответствие с основните принципи на прозрачност, равно третиране и недискриминация, широка конкуренция, пропорционалност и добро финансово управление.

Ако проявявате интерес да получавате уведомления по електронната поща при публикуването на нови покани за обществени поръчки, регистрирайте се и се абонирайте за уведомления по електронната поща за нови покани за обществени поръчки.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 409 - 424 out of 424

There were no results found for the selected criteria.

Displaying results 409 - 424 out of 424