You are here

 

Politika ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje zhromaždené Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Vo všeobecnosti platí, že stredisko Cedefop spracúva len osobné údaje potrebné na uskutočnenie úloh vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, alebo v rámci legitímneho výkonu úradnej moci udelenej stredisku Cedefop alebo tretej strane, ktorej sa údaje poskytujú.

Úradník strediska Cedefop na ochranu údajov a v prípade potreby európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov sú riadne informovaní o všetkých operáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

Stredisko ručí za to, že zhromaždené údaje spracúvajú a prístup k nim majú len zamestnanci strediska, ktorí sú zodpovední za príslušné operácie.

Pokiaľ nie je v registri na ochranu údajov uvedené inak, predpokladá sa, že všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú osobné údaje stredisku v tlačenej forme alebo v elektronickej podobe, jednoznačne dali svoj súhlas na ďalšie operácie súvisiace s nimi na základe uplatňovania článku 5 písm. d) nariadenia 45/2001.

Dotknuté osoby, na ktoré sa údaje vzťahujú, majú právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu za predpokladu, že stredisku predložia písomnú žiadosť.

Dotknuté osoby sa môžu poradiť s úradníkom strediska Cedefop na ochranu údajov alebo požiadať o pomoc európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Nariadenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (SK).

Kontakt

Úradník pre ochranu údajov strediska Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Kancelárie:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRÉCKO

Poštová adresa:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Mr. Giovanni Buttarelli, dozorný úradník
M. Wojciech Wiewiórowski, asistent dozorného úradníka

 

Poštová adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brusel
BELGICKO

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/