You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Politika ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje zhromaždené Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Vo všeobecnosti platí, že stredisko Cedefop spracúva len osobné údaje potrebné na uskutočnenie úloh vo verejnom záujme na základe zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, alebo v rámci legitímneho výkonu úradnej moci udelenej stredisku Cedefop alebo tretej strane, ktorej sa údaje poskytujú.

Úradník strediska Cedefop na ochranu údajov a v prípade potreby európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov sú riadne informovaní o všetkých operáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

Stredisko ručí za to, že zhromaždené údaje spracúvajú a prístup k nim majú len zamestnanci strediska, ktorí sú zodpovední za príslušné operácie.

Pokiaľ nie je v registri na ochranu údajov uvedené inak, predpokladá sa, že všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú osobné údaje stredisku v tlačenej forme alebo v elektronickej podobe, jednoznačne dali svoj súhlas na ďalšie operácie súvisiace s nimi na základe uplatňovania článku 5 písm. d) nariadenia 45/2001.

Dotknuté osoby, na ktoré sa údaje vzťahujú, majú právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu za predpokladu, že stredisku predložia písomnú žiadosť.

Dotknuté osoby sa môžu poradiť s úradníkom strediska Cedefop na ochranu údajov alebo požiadať o pomoc európskeho dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Nariadenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (SK).

Kontakt

Úradník pre ochranu údajov strediska Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Kancelárie:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRÉCKO

Poštová adresa:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174
 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Mr. Giovanni Buttarelli, dozorný úradník
M. Wojciech Wiewiórowski, asistent dozorného úradníka

 

Poštová adresa:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brusel
BELGICKO

Tel. +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/