You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Informácie o Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) patrí k decentralizovaným agentúram EÚ. Stredisko bolo zriadené(1) v roku 1975 a sídli v Grécku od roku 1995. Jeho úlohou je podporovať politiky v oblasti rozvoja európskeho odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a prispievať k ich realizácii. Agentúra pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym partnerom rozvíjať príslušné európske politiky v oblasti OVP.

Cedefop: Pomáhame rozvíjať vhodné politiky na zabezpečenie vhodných zručností

Prečo je to dôležité?

Európska stratégia na rok 2020(2) je cestou k dosiahnutiu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu prostredníctvom znalostí a inovácií s cieľom dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 75 %. Úspech tejto stratégie závisí od zručností európskej pracovnej sily. Podniky potrebujú ľudí so zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie konkurencieschopnosti a ponuky výrobkov a služieb vysokej kvality.

Ľudia potrebujú vhodné kvalifikácie, aby si vedeli nájsť prácu. V prípade nízkokvalifikovaných alebo nekvalifikovaných osôb je takmer 3-krát väčšia pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní ako v prípade osôb s vysokou kvalifikáciou. V EÚ približne 75 miliónov ľudí, čo je takmer tretina pracujúceho obyvateľstva, má kvalifikáciu nízkej úrovne alebo nemá žiadnu. Príliš veľa mladých ľudí, až okolo 15 %, opúšťa školu bez kvalifikácie.

 


(1) Rada Európskej únie (1975). Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 39, 13. 2. 1975 naposledy zmenené nariadením Rady ES č. 2051/2004. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Consolidated_version_Founding_Regulation_EN_01975R0337-20041221-en.pdf [sprístupnené 23. 5. 2011].

(2) Európska komisia (2010). Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu: oznámenie Komisie. KOM(2010) 2020 v konečnom znení. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [sprístupnené 26.4.2010].
Európska rada (2010). Európa 2020: nová európska stratégia pre rast a zamestnanosť.  Závery Európskej rady (2010). Brusel, 25. a 26. marca 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/10/st00/st00007.sk10.pdf [sprístupnené 4. 11. 2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages

Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT)

Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.