You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Polityka w zakresie ochrony danych osobowych

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Zasadniczo Cedefop przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z działaniami wykonywanymi w interesie publicznym, zgodnie z traktatami ustanawiającymi Wspólnoty Europejskie, rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiającym Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego lub też w ramach mandatu władz publicznych przyznanego Cedefop lub osobie trzeciej, której przekazywane są przedmiotowe dane.

Wszelkie działania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są odpowiednio przekazywane do inspektora ochrony danych w Cedefop oraz – odpowiednio – do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Centrum ręczy, że gromadzone informacje są przetwarzane wyłącznie przez pracowników Centrum odpowiedzialnych za stosowne działania oraz że wyłącznie wspomniani pracownicy mają dostęp do tych informacji.

Z zastrzeżeniem innych postanowień rejestru ochrony danych, zakłada się, że wszelkie osoby fizyczne dostarczające Centrum informacji w formie papierowej lub elektronicznej wyraziły jednoznaczną zgodę na dalsze działania zgodnie z art. 5 lit. d) rozporządzenia 45/2001.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do danych oraz do ich korygowania pod warunkiem wystosowania do Centrum pisemnego wniosku.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili zwrócić się inspektora ochrony danych w Cedefop lub odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Rozporządzenie

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (PL).

Kontakt

Inspektor ochrony danych w Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Siedziby:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki -
GRECJA

Adres pocztowy:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel: (+30) 2310 490165, faks: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europejski Inspektor Ochrony Danych
Mr. Giovanni Buttarelli, Inspektor
M. Wojciech Wiewiórowski, Zastępca inspektora

 

Adres pocztowy:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIA

Tel. +32 22831900, Faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/