You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

O Cedefop

Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) jest jedną z agencji zdecentralizowanych UE. Cedefop powstał1 w 1975 r., a od 1995 r. jego siedziba mieści się w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Centrum pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cedefop: wspieranie rozwoju właściwej polityki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności

Czemu jest to tak istotne?

Strategia „Europa 2020”2 wyznacza drogę w kierunku inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wspieranie wiedzy i innowacji, a jej celem jest osiągnięcie stopy zatrudnienia na poziomie 75%. Powodzenie tej strategii zależy od umiejętności siły roboczej w Europie. Przedsiębiorstwa potrzebują osób z umiejętnościami niezbędnymi do zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej jakości towarów i usług.

Aby znaleźć zatrudnienie, pracownicy potrzebują odpowiednich kwalifikacji. W przypadku osób o niskich kompetencjach lub osób, które nie mają żadnych kompetencji, prawdopodobieństwo bezrobocia jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku osób z wysokimi kwalifikacjami. W UE około 75 mln ludzi – czyli niemal jedna trzecia osób w wieku produkcyjnym – ma niskie kwalifikacje lub nie ma żadnych kwalifikacji. Zbyt wielu młodych ludzi (ok. 15%) kończących naukę nie ma żadnych kwalifikacji.

 


(1) Rada Unii Europejskiej (1975 r.). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z 13.2.1975 ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2051/2004. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Consolidated_version_Founding_Regulation_EN_01975R0337-20041221-en.pdf [dostęp 23.5.2011].

(2) Komisja Europejska (2010 r.). Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. COM (2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [dostęp 26.4.2010].
Rada Europejska (2010 r.). Europa 2020: Nowa europejska strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.  Konkluzje Rady Europejskiej. Bruksela, 25 i 26 marca 2010 r. http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st00/st00007.pl10.pdf [dostęp 4.11.2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages

Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT)

Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.