You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Als algemene regel geldt dat Cedefop alleen persoonsgegevens verwerkt voor de vervulling van taken die in het algemeen belang worden verricht op grond van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, of voor de rechtmatige uitoefening van het aan Cedefop of aan de derde aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, opgedragen openbaar gezag.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden naar behoren gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop en, in voorkomend geval, aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Het Centrum waarborgt dat de verkregen informatie alleen wordt verwerkt en/of dat toegang ertoe alleen kan worden verkregen door personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende verwerkingen.

Tenzij anders vermeld in het register voor gegevensbescherming, wordt van alle natuurlijke personen die persoonsgegevens verstrekken aan het Centrum aangenomen dat ze ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven voor de verdere verwerkingen overeenkomstig artikel 5, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Betrokkenen hebben recht op toegang tot en verbetering van hun gegevens, indien zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij het Centrum.

Betrokkenen mogen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop raadplegen of zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wenden.

Verordening

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (NL).

Contact

Functionaris voor gegevensbescherming van Cedefop
Mr. Robert STOWELL

Kantoor:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRIEKENLAND

 

Postadres:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Mr. Giovanni Buttarelli, toezichthouder
M. Wojciech Wiewiórowski, adjunct-toezichthouder

 

Postadres:
EDPS
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
BELGIË

Tel. +32 22831900, fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/