You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Personas datu aizsardzības politika

Visi personas dati, ko vāc Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Parasti Cedefop apstrādā personas datus vienīgi, lai izpildītu uzdevumus, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem, Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, vai likumīgi īstenojot oficiālas pilnvaras, kas uzticētas Cedefop vai trešām personām, kurām izpauž datus.

Par visām personas datu apstrādes darbībām paziņo Cedefop datu aizsardzības inspektoram un vajadzības gadījumā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Centrs garantē, ka savākto informāciju apstrādā un/vai tai piekļūst tikai darbinieki, kas atbild par attiecīgajām darbībām.

Ja datu aizsardzības reģistrā nav norādīts citādi, uzskata, ka visas fiziskās personas, kas sniedz centram personīgu informāciju papīra vai elektroniskā formātā, ir devušas nepārprotamu piekrišanu turpmākām darbībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. panta d) apakšpunktu.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot, iesniedzot centram adresētu rakstisku pieprasījumu.

Datu subjekti jebkurā laikā var konsultēties ar Cedefop datu aizsardzības inspektoru vai vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Regulējums

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Kontaktinformācija

Cedefop datu aizsardzības inspektors
Mr. Spyros Antoniou

Biroji:
Europe 123
Pylea, 570 01 Thessaloniki
GRIEĶIJA

 

Pasta adrese:
PO Box 22427
55102 Thessaloniki

GRIEĶIJA

Tālr.: +30 2310490182, fakss: +30 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Mr. Giovanni Buttarelli, uzraudzītājs
M. Wojciech Wiewiórowski, uzraudzītāja palīgs

Pasta adrese:
EDAU
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BEĻĢIJA

Tālr.: +32 22831900, fakss: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/