You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Asmens duomenų apsaugos politika

Visi Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) sukaupti asmens duomenys yra tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Paprastai asmens duomenis CEDEFOP tvarko tik visuomenės interesais vykdydamas užduotis pagal Europos Bendrijų steigimo sutartis ir 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo arba teisėtai vadovaudamasis oficialiais įgaliojimais, suteiktais CEDEFOP ar trečiajai šaliai, kuriai yra atskleidžiami atitinkami duomenys.

Apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas tinkamai pranešama CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnui, o prireikus – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

Centras užtikrina, kad surinkta informacija būtų tvarkoma ir (arba) kad prieigą prie jos turėtų tik už atitinkamas operacijas atsakingi jo darbuotojai.

Jei duomenų apsaugos registre nenurodyta kitaip, laikoma, kad visi asmeninę informaciją centrui raštu ar elektroniškai teikiantys fiziniai asmenys nedviprasmiškai davė sutikimą vėlesnėms operacijoms pagal Reglamento 45/2001 5 straipsnio d dalį.

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos koreguoti, jei jie centrui pateikia prašymą raštu.

Duomenų subjektai bet kada gali pasikonsultuoti su CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnu arba kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Reglamentas

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (LT).

Duomenys ryšiams

CEDEFOP duomenų apsaugos pareigūnas
Mr. Robert STOWELL

Biurai:
Europe 123
Pylea, 570 01 Thessaloniki
GRAIKIJA

Pašto adresas
PO Box 22427
Finikas
55102 Thessaloniki
GRAIKIJA

Tel. +30 2310490182, Faksas +30 2310490174
 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Mr. Giovanni Buttarelli, priežiūros pareigūnas
M. Wojciech Wiewiórowski, priežiūros pareigūno pavaduotojas

 

Pašto adresas
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIJA

Tel. +32 22831900, faksas +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/