You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kõiki Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Cedefop töötleb isikuandmeid põhimõtteliselt üksnes üldisi huve teenivate ülesannete täitmiseks Euroopa ühenduste asutamislepingute ja nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 337/75 (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta) alusel ning Cedefopile või andmeid saavale kolmandale isikule antud ametlike volituste seaduslikuks teostamiseks.

Isikuandmete kõikidest töötlemistoimingutest teavitatakse nõuetekohaselt Cedefopi andmekaitseametnikku ja vajaduse korral Euroopa Andmekaitseinspektorit.

Keskus tagab, et kogutud teavet töötlevad ainult need keskuse töötajad, kes vastutavad asjaomaste toimingute eest, ning et teabele on juurdepääs ainult nendel isikutel.

Kui andmekaitseregistris ei ole sätestatud teisiti, peetakse keskusele paberil või elektrooniliselt isikuandmeid esitanud kõiki füüsilisi isikuid kooskõlas määruse nr 45/2001 artikli 5 lõikega d ühemõtteliselt nõustunuks nende isikuandmete edasiste töötlemistoimingutega.

Andmesubjektil on oma andmetega tutvumise ja nende parandamise õigus – ta peab esitama selleks keskusele kirjaliku taotluse.

Andmesubjektid võivad igal ajal pidada nõu Cedefopi andmekaitseametnikuga või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Õigusnormid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kontaktandmed

Cedefopi andmekaitseametnik
Mr. Robert STOWELL

Büroo:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - KREEKA

Postiaadress:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tel:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS)
Mr. Giovanni Buttarelli, inspektor
M. Wojciech Wiewiórowski, inspektori asetäitja

 

Postiaadress:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel +32 22831900, faks +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/