Вие сте тук

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Политика относно защитата на личните данни

Всички лични данни, събирани от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

По принцип Cedefop обработва лични данни само във връзка с изпълнението на задачи в обществен интерес на основание на Договорите за създаване на Европейските общности, Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, както и законното изпълнение на официалните правомощия, предоставени на Cedefop или на трето лице, на което са предоставени данни.

За всички операции по обработка на лични данни се уведомява своевременно длъжностното лице за защита на данните в Cedefop и, според случая, Европейският надзорен орган по защита на данните.

Центърът гарантира, че събираната информация се обработва и/или ползва само от членове на неговия персонал, които отговарят за съответните операции.

Ако в регистъра за защита на данните не е посочено друго, се счита, че всички физически лица, които предоставят лична информация на Центъра на хартиен или електронен носител, са предоставили недвусмислено съгласието си за последващите операции в съответствие с член 5, параграф г) от Регламент № 45/2001.

Субектите на данните имат право на достъп до техните данни и на внасяне на корекции, като за тази цел те трябва да подадат писмено искане до Центъра.

Субектите на данните могат по всяко време да се консултират с длъжностното лице за защита на данните, както и да подадат жалба пред Европейския надзорен орган по защита на данните.

Регламент

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (BG).

Контакт

Длъжностно лице за защита на данните
Mr. Robert STOWELL

Офис:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - ГЪРЦИЯ

Пощенски адрес:
PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Тел.:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Офис в Брюксел:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Европейски надзорен орган по защита на данните
Giovanni Buttarelli, надзорен орган
Wojciech Wiewiórowski , помощник надзорен орган

Пощенски адрес:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
БЕЛГИЯ

Тел.: +32 22831900, факс: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/